Vytisknout

Zápis 2019/2020

Povinností zákonného zástupce je přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

Povinné předškolní vzdělávání začíná od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky.

Povinné předškolní vzdělávání je ve veřejných MŠ bezplatné.

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává ve spádové mateřské škole zřízené městem se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro dítě jinou mateřskou školu nebo jiný způsob povinného předškolního vzdělávání.

Informační leták k zápisu pro školní rok 2019/2020

Vyzvednutí formulářů potřebných k přijetí dítěte je možné při Dni otevřených dveří 15. 4. 2019 od 14 hodin do 16 hodin nebo každý den od 15. 4. 2019  do 30. 4. 2019 v mateřské škole. 

Formuláře je možno stáhnout i z webových stránek školy (Školka – Dokumenty ke stažení).

Zápis probíhá 2. 5. 2019 od 9.00 - 12.00 hodin a od 13.00 – 16.00 hodin.

Osobní návštěva dítěte není při zápisu nutná, je doporučeno ji uskutečnit při Dni otevřených dveří.

V den zápisu odevzdají rodiče:

 • Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
 • Souhlas s inkasem a přihlášku ke stravování
 • Zastoupení na základě plné moci
 • Evidenční list potvrzený dětským lékařem
 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

Vše s podpisy obou rodičů (platí i u rozvedených rodičů). U rozvedených rodičů je třeba uvést č. rozsudku a  komu je dítě svěřeno do péče (pro kontrolu doneste originál rozhodnutí).

Od následujícího dne bude zahájeno řízení dle § 44 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. (správní řád), ve znění pozdějších předpisů pro vydání „Rozhodnutí“ dle § 71 správního řádu.

K zápisu vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte Pokud není místo trvalého pobytu dítěte shodné s trvalým pobytem rodičů, předloží rodiče potvrzení o trvalém pobytu dítěte.

Při odevzdání potřebných dokladů Vám bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude Vaše žádost evidována.

Při přijímání nerozhoduje pořadí příchodu k zápisu.

Těšíme se na Vás.

 

Podmínky a kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy

pro školní rok 2019/2020

Ředitelka Mateřské školy Starý Plzenec, příspěvkové organizace, stanovuje následující podmínky a kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro školní rok 2019/2020 pro mateřskou školu.

Podmínky

 1. Termín pro podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok vyhlašuje ředitelka MŠ. Veřejnost je informována prostřednictvím plakátů, webových stránek školy.
 2. Řádně vyplněné formuláře je nutné odevzdat zpět do mateřské školy při zápisu 2. května 2019 v době od 9 hodin do 12 hodin a od 13 hodin do 16 hodin. Čas odevzdání žádostí není rozhodující pro určení pořadí při přijímacím řízení.
 3. O přijetí či nepřijetí rozhodne ředitelka MŠ dle § 34 školského zákona (č. 561/2004 Sb.) a to formou správního rozhodnutí podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
 4. O zařazení zdravotně postiženého dítěte do třídy MŠ rozhoduje ředitelka školy na základě žádosti zástupce dítěte, vyjádření pediatra a pedagogicko-psychologické poradny či speciálně pedagogického centra příslušného zaměření.
 5. Rozhodnout o přijetí může ředitelka školy výjimečně i na dobu určitou – zkušební dobu tří měsíců, a to v případě, není-li při zápisu do mateřské školy zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy.
 6. Děti starší 6 let lze přijímat, pokud jim byl povolen odklad povinné školní docházky.
 7. Přijaté dítě musí splňovat podmínky stanovené v § 50 zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, tj. zejména musí mít všechna stanovená pravidelná očkování, nebo má doklad, že je proti nákaze imunní nebo že se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato podmínka se nevztahuje na dítě, které se hlásí k povinnému předškolnímu vzdělávání.
 8. U cizinců se za trvalý pobyt považuje též vízum s délkou pobytu nad 90 dnů nebo povolení k dlouhodobému pobytu.
 9. Přijetí dítěte do MŠ je od 1. 9. 2019. Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud se v MŠ uvolní místo a nebude překročena její kapacita. Přednostně budou dodatečně přijímány děti tzv. pod čarou, novým rozhodnutím podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Řízení může ředitelka zahájit i z moci úřední a není nutné, aby zákonní zástupci těchto dětí podávali novou žádost.

                                              Kritéria

Předškolní vzdělávání je určeno dětem předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let věku, nejdříve však od 2 let. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy nárok.

Přednostně jsou přijímány spádové děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu (v případě cizinců s místem pobytu) v příslušném školském obvodu.

Posuzuje se trvalý pobyt dítěte.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, je předškolní vzdělávání povinné (§ 34a a 34b ŠZ).

 1. Děti spádové – 5ti letí či starší v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (nejpozději do 31. srpna 2019 dosáhnou věku pěti let - povinné předškolní vzdělávání).
 2. Děti spádové - 4letí (nejpozději do 31. srpna 2019 dosáhnou věku čtyř let).
 3. Děti spádové - 3letí (nejpozději do 31. srpna 2019 dosáhnou věku tří let).
 4. Děti spádové - 2letí* (nejpozději do 30. června 2020 dosáhnou věku tří let).
 5. Děti nespádové ze Starého Plzence.
 6. Děti s jiným trvalým bydlištěm.
 7. Kritérium sourozenec**
 • U všech kritérií bude brán zřetel na věk dětí v pořadí od nejstarších k nejmladším.

* Děti mladší 3 let budou přijímány v případě volné kapacity mateřské školy a za předpokladu vytvořených komplexních materiálních a personálních podmínek pro vzdělávání mladších dětí a současně připravenosti dítěte pro samostatný pobyt v mateřské škole.

** Sourozenec již navštěvuje školu, kam je žádost podaná a bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2019, zohledňuje se jen u dětí, které dosáhnou 3 let do 31. 8. 2019. 

Sponzoři

 • Finanční dar ve výši 30 000,- Kč na zahradní vybavení.
  -- VZV repase s.r.o.
 • Věcný dar - vánoční jedle.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    -- Pan Roman Nezval  
 • Finanční dar ve výši 10 000,- Kč na zahradní vybavení.
  -- KS-Europe s.r.o. Šťáhlavy
 • Peněžní příspěvek ve výši 1 000,- Kč na zakoupení odměn pro děti v soutěži ve sběru kaštanů a žaludů.
  -- Myslivecký spolek Starý Plzenec
 • Finanční dar ve výši 500,- Kč - školní potřeby.
  -- Paní Martina Kaslová 
 • Věcný dar - zemní práce, úprava zadní části zahrady.
  -- Pan Radek Nápravník
 • Dotace ve výši 12 500,- Kč.
                                                                                                                                                                                                             -- Město Starý Plzenec
 • Finanční dar ve výši 7 500,- Kč.
  -- DANMET-SP, s.r.o.  
 •